Zuidwest6 De grootste online windsurfwinkel

Gratis bezorgd vanaf 75 euro* Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zuidwest 6
Rode Eiklaan 2
5409 SW Odiliapeel
KvK Eindhoven 17159336
U.: www.zuidwest6.nl
E.: info@zuidwest6.nl
T.: 0628243550


Artikel 1 Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk tussen Zuidwest 6 en koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 • Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webpagina dan wel elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zuidwest 6 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
 • Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Zuidwest 6 is ingestemd.
 • Zuidwest 6 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de webpagina van Zuidwest 6 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webpagina.
 • Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Het aanbod

 • De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elk monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto's door meerdere fotografen gemaakt zijn. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 3 Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), zijn exclusief verzendkosten. Tenzij anders vermeld.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zolang deze staat vermeld.
 • Als op onze prijsvermelding of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen.
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regeling of bepalingen.

Artikel 4 Betaling

 • Bestellingen via de webpagina kunnen worden voldaan door middel van overschrijving of met verzending van de goederen onder rembours.
 • Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees:internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

Artikel 5 Verzending

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Zuidwest 6 hanteert een leveringstermijn van 1 tot 2 werkdagen voor zowel na ontvangst betaling d.m.v. overschrijving of Ideal. Deze leveringstermijn kan alleen gehanteerd worden mits de bestelde goederen op voorraad zijn. Hierbij streven wij om 90% van de ontvangen bestellingen binnen 1 werkdag uit te leveren. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt Zuidwest 6 u hiervan direct in kennis.
 • Verzending vind in principe plaats door GLS of TNT, de bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland en Belgie zijn gratis mits de zending niet langer of breeder is dan 175cm. Zendingen groter/langer dan 175cm wordt 15 euro in rekening gebracht. Bij zendingen groter dan 200cm wordt 20 euro in rekening gebracht. De genoemde verzendkosten zijn per verzending.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Dit betekent dat bestellingen overdag afgeleverd worden. Bent u niet thuis, dan zult u een formulier in de brievenbus vinden met daarop de volgende afleverdatum. Wanneer u ook op dat moment niet thuis aanwezig bent, dan kan de bestelling bij het dichtstbijzijnde depot of postkantoor worden opgehaald.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Zuidwest 6 is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van renten en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7 Zichttermijn

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 • De koper heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 • Terugzenden van producten door koper gaat altijd op kosten van koper, tenzij een zending wegens beschadiging bij aflevering door koper wordt geweigerd. In dat geval zijn de kosten van de retourzending voor de vervoerder.
 • Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorig lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Zuidwest 6 zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.
 • Geretourneerde artikelen worden alleen gecrediteerd als ze in dezelfde staat door ons worden ontvangen als dat ze door ons zijn verzonden en mits voldoende gefrankeerd. Graag retourzendingen vooraf per e-mail melden.

Artikel 8 Garantie/retourzendingen

 • Zuidwest 6 garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Zuidwest 6 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zuidwest 6. Zuidwest 6 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien Zuidwest 6 , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zuidwest 6 of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • In geval van garantieaanspraak is koper verplicht het product aan Zuidwest 6 te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Zuidwest 6 is gerechtigd om het product ter beoordeling dan wel nader onderzoek aan derden te overhandigen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Zuidwest 6 zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of teruggave van het geld mits anders overeengekomen.
  Indien koper een product naar Zuidwest 6 wilt sturen dient u dit eerst te melden per e-mail via info@zuidwest6.nl. U kunt het product voldoende gefrankeerd retour sturen naar:
  Zuidwest 6
  Protonenlaan 28
  5405 NE Uden
 • Bij een ongegronde klacht en/of retourzending wordt het product op kosten van koper aan koper geretourneerd. Eventuele kosten door Zuidwest 6 gemaakt ter beoordeling van het product zoals onderzoekskosten, administratiekosten of alle andere kosten zullen op koper verhaald worden, eventueel onder tijdelijke inhouding van het product (retentierecht).
 • Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 9 Klachten

 • Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Zuidwest 6 serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via info@zuidwest6.nl .
  Zuidwest 6 zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding hiervan door ons hersteld.

Artikel 10 Overmacht

 • In geval van overmacht is Zuidwest 6 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elk van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webpagina.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 • De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webpagina berusten bij Zuidwest 6, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging of gebruik in eigen publicaties waaronder inbegrepen webpagina's met een commercieel karakter, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming van Zuidwest 6, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 • Koper mag de merken van Zuidwest 6 niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
 • De koper stelt Zuidwest 6 direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Zuidwest 6 inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 12 Rechtspositie

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zuidwest 6 is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 13 Privacy

 • De door u verstrekte gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. Wij stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar.
Beveiligde verbindingBetalen met ideal
Naar boven